Skip to main content

Innføring av kildeskatteordning på lønn

Innføring av kildeskatteordning på lønn for utenlandske arbeidstakere

Fra 2019 innføres det en kildeskatteordning for personer som er bosatt i utlandet, men som arbeider i Norge. Ordningen går ut på at brutto arbeidsinntekter skattlegges med en flat sats. Skatten blir endelig fastsatt og betalt ved arbeidsgiverens trekk og rapportering i a-ordningen. Skattyteren får ikke fradrag i inntektsgrunnlaget eller i fastsatt skatt. Arbeidsgivers dekning […]

Bestill time på skattekontoret

Bestill time på skattekontoret

Henvendelser som krever ID-kontroll er de eneste sakene som krever personlig oppmøte på et skattekontor. Skulle man likevel ønske å snakke med oss personlig vedrørende skatt, avgift og folkeregistrering kan time bestilles. Det kan man gjøre her Skatteetaten tilbyr både “drop-in” og forhåndsbestilling av tid på alle kontorer, bortsett fra skattekontoret på Hamar og Sandvika. […]

Delvis skattlegging av diett fra 2018

Delvis skattlegging av diett fra 2018

I dag er diettgodtgjørelse som gis inntil statens satser skattefri for arbeidstaker. Fra 2018 blir altså 150 av disse kronene skattepliktige for mottaker. Arbeidsgiver må betale arbeidsgiveravgift av beløpet. Det blir ett unntak fra skatteplikten. Dette gjelder sjåfører som kjører langtransport i Norge og i utlandet. Den nye regelen gjelder bare diettgodtgjørelse og rammer ikke […]

Skatteendringer for 2018

Skatteendringer for 2018

I løpet av fem år har skatt på alminnelig inntekt blitt redusert fra 28 prosent til den nye skattesatsen som blir gjeldende for 2018 på 23 prosent. Dette merkes best hos aksjeselskapene. For personlige skattytere skjer det samtidig en økning av satsene i trinnskatten, men de fleste skal basert på skattesatsene oppleve noe skattereduksjon. Marginalskatten på […]

Hele landet omfattes av digital sykmeldi...

Hele landet omfattes av digital sykmelding fra 15. januar

Endringen innebærer at alle arbeidsgivere fra 15. januar må være beredt til å motta sykmeldinger og sykepengesøknader i Altinn. Inntektsopplysningsskjemaet blir ikke digitalisert før i 2019, og må derfor inntil videre leveres på papir som i dag. En del fylker er allerede i gang med digital sykmelding. Dette gjelder begge Agder-fylkene, de to Trøndelagsfylkene, Oppland […]

Beskattning av firmabilen i et AS

Beskattning av firmabilen i et AS

Regler Firmabil beskattes etter skjematiske regler ut fra nybilprisen. Hvor mye du bruker firmabilen har ingen betydning. Bruker du den i det hele tatt er du fullt ut skattepliktig. Eneste unntaket er hvis kjøretøyet er helt uegnet å bruke privat. Det er bilens nypris inkludert alt utstyr som avgjør hvor mye firmabilen koster deg. Beskatningen […]

Trinnskatt 2017

Trinnskatt 2017

Trinnskatt 2017 Trinnskatten har stigende skattesatser fordelt på fire trinn der de to nederste trinnene får virkning for lavere inntektsnivåer enn toppskatten har gjort. Det første trinnet gjelder inntekt i det laveste inntektsintervallet, og de andre trinnene inntekt utover dette. Innslagspunktene i trinn 3 og 4 for 2016 tilsvarer innslagspunktene i toppskatt for 2015, lønnsjustert […]