I løpet av fem år har skatt på alminnelig inntekt blitt redusert fra 28 prosent til den nye skattesatsen som blir gjeldende for 2018 på 23 prosent. Dette merkes best hos aksjeselskapene.

For personlige skattytere skjer det samtidig en økning av satsene i trinnskatten, men de fleste skal basert på skattesatsene oppleve noe skattereduksjon.

Marginalskatten på personlige skattyteres aksjeutbytter holdes noenlunde uendret.
For å stimulere til nyetableringer og investeringer i næringsvirksomhet innføres en ny opsjonsbeskatning myntet på små, nyetablerte selskaper.

Det er en del betingelser, men hovedelementet ligger i at beskatning først skal skje når aksjene opsjonene relaterer seg til realiseres. Dette gjelder så fremt fordelen ikke overstiger 500 000 kroner. Hovedregelen er at fordelen beskattes når opsjonene innløses.

En skatteskjerpende endring for personlige skattytere er at skatteklasse 2 opphører. Denne
skatteklassen gjelder i dag for ektefeller som beskattes samlet med ektefelle, noe som er aktuelt når den ene har svært lav inntekt.

I tillegg gjøres det vesentlige endringer for pendlere, som i mange tilfeller mister pendlerfradrag for kost og losji. Som omtalt i egen artikkel innføres også delvis skatteplikt på diettgodtgjørelse. De som leier ut egen bolig gjennom korttidsutleie får også en skatteskjerpelse. Leieinntekter fra utleieforhold som varer mindre enn 30 dager, der omfanget ikke er omfattende nok til at inntekten kan anses som virksomhetsinntekt, skal fra 2018 beskattes som kapitalinntekt. Det legges opp til et sjablongfradrag for kostnader, slik at 85 prosent av inntekten som overstiger 10 000 kroner, regnes som skattepliktig inntekt. Utleie av egen fritidsbolig beskattes på denne måten i dag.

Dette er ingen komplett oversikt over skatteendringene, men et utvalg av de mest sentrale endringene.