Skip to main content

Er kassasystemet oppgradert?

Er kassasystemet oppgradert?

Bokføringspliktige som har kontantsalg, må ha et produkterklært kassasystem innen 1. januar 2019. Betaling med sedler, mynter, kort, vipps eller lignende regnes som kontantsalg. Bokføringspliktig må enten oppgradere eksisterende kassasystem eller skaffe et nytt, som er produkterklært. Kontakt systemleverandør Er det usikkerhet om kassasystemet tilfredsstiller de nye kravene? Kontakt systemleverandør. Oversikt over produkterklærte systemer finnes […]

Delvis skattlegging av diett fra 2018

Delvis skattlegging av diett fra 2018

I dag er diettgodtgjørelse som gis inntil statens satser skattefri for arbeidstaker. Fra 2018 blir altså 150 av disse kronene skattepliktige for mottaker. Arbeidsgiver må betale arbeidsgiveravgift av beløpet. Det blir ett unntak fra skatteplikten. Dette gjelder sjåfører som kjører langtransport i Norge og i utlandet. Den nye regelen gjelder bare diettgodtgjørelse og rammer ikke […]

Skatteendringer for 2018

Skatteendringer for 2018

I løpet av fem år har skatt på alminnelig inntekt blitt redusert fra 28 prosent til den nye skattesatsen som blir gjeldende for 2018 på 23 prosent. Dette merkes best hos aksjeselskapene. For personlige skattytere skjer det samtidig en økning av satsene i trinnskatten, men de fleste skal basert på skattesatsene oppleve noe skattereduksjon. Marginalskatten på […]

Beskattning av firmabilen i et AS

Beskattning av firmabilen i et AS

Regler Firmabil beskattes etter skjematiske regler ut fra nybilprisen. Hvor mye du bruker firmabilen har ingen betydning. Bruker du den i det hele tatt er du fullt ut skattepliktig. Eneste unntaket er hvis kjøretøyet er helt uegnet å bruke privat. Det er bilens nypris inkludert alt utstyr som avgjør hvor mye firmabilen koster deg. Beskatningen […]

Trinnskatt 2017

Trinnskatt 2017

Trinnskatt 2017 Trinnskatten har stigende skattesatser fordelt på fire trinn der de to nederste trinnene får virkning for lavere inntektsnivåer enn toppskatten har gjort. Det første trinnet gjelder inntekt i det laveste inntektsintervallet, og de andre trinnene inntekt utover dette. Innslagspunktene i trinn 3 og 4 for 2016 tilsvarer innslagspunktene i toppskatt for 2015, lønnsjustert […]

Skatt 2017

Skatt 2017

Arbeidsgiveravgift for frivillige organisasjoner Grensen for når frivillige organisasjoner skal betale arbeidsgiveravgift økes fra 550 000 kroner i 2016 til 600 000 kroner for organisasjonenes totale lønnsutgifter, og fra 55 000 kroner i 2016 til 60 000 kroner for lønnsutbetalinger per ansatt. Se Innst. 4 L (2016-2017) punkt 17.1.  Avskrivning – avvikling av startavskrivninger Det er vedtatt å oppheve […]

Skatteetaten innfører tvangsmulkt ved fo

Skatteetaten innfører tvangsmulkt ved for sen levering

Fra 1. januar 2017 kan Skatteetaten ilegge tvangsmulkt dersom pliktige opplysninger ikke leveres i tide. De økonomiske konsekvensene vil for de fleste oppleves som harde. Tvangsmulkt erstatter de gamle reglene om forsinkelsesgebyr, og det nye systemet rammer likt uansett om virksomheten driver stort eller lite. I praksis er det nye systemet et system hvor det […]