Skip to main content

Er kassasystemet oppgradert?

Er kassasystemet oppgradert?

Bokføringspliktige som har kontantsalg, må ha et produkterklært kassasystem innen 1. januar 2019. Betaling med sedler, mynter, kort, vipps eller lignende regnes som kontantsalg. Bokføringspliktig må enten oppgradere eksisterende kassasystem eller skaffe et nytt, som er produkterklært. Kontakt systemleverandør Er det usikkerhet om kassasystemet tilfredsstiller de nye kravene? Kontakt systemleverandør. Oversikt over produkterklærte systemer finnes […]

Hele landet omfattes av digital sykmeldi...

Hele landet omfattes av digital sykmelding fra 15. januar

Endringen innebærer at alle arbeidsgivere fra 15. januar må være beredt til å motta sykmeldinger og sykepengesøknader i Altinn. Inntektsopplysningsskjemaet blir ikke digitalisert før i 2019, og må derfor inntil videre leveres på papir som i dag. En del fylker er allerede i gang med digital sykmelding. Dette gjelder begge Agder-fylkene, de to Trøndelagsfylkene, Oppland […]

Små foretak unntas fra plikten til å uta

Små foretak unntas fra plikten til å utarbeide årsberetning

Regnskapsloven forenkles fra 2018 på enkelte områder. Endringen som omfatter flest regnskapspliktige handler om å unnta små foretak fra plikten til å utarbeide årsberetning. Små foretak som tar unntaket i bruk og dermed lar være å utarbeide årsberetning, må i  note til regnskapet gi opplysninger om eventuell usikkerhet om fortsatt drift. Som små foretak regnes […]

Virksomheter med fem eller flere ansatte...

Virksomheter med fem eller flere ansatte må utarbeide varslingsrutiner

Som vår bransjeorganisasjon Regnskap Norge opplyser i et innlegg, fra 1. juli har arbeidstaker rett til å varsle om kritikkverdige forhold i arbeidsgivers virksomhet. I tillegg har innleid arbeidstaker slik rett i virksomheten til innleier. Arbeidstakers fremgangsmåte ved varslingen skal være forsvarlig. Arbeidstaker har uansett rett til å varsle i samsvar med varslingsplikt eller virksomhetens rutiner for varsling. […]

Trinnskatt 2017

Trinnskatt 2017

Trinnskatt 2017 Trinnskatten har stigende skattesatser fordelt på fire trinn der de to nederste trinnene får virkning for lavere inntektsnivåer enn toppskatten har gjort. Det første trinnet gjelder inntekt i det laveste inntektsintervallet, og de andre trinnene inntekt utover dette. Innslagspunktene i trinn 3 og 4 for 2016 tilsvarer innslagspunktene i toppskatt for 2015, lønnsjustert […]

Skatt 2017

Skatt 2017

Arbeidsgiveravgift for frivillige organisasjoner Grensen for når frivillige organisasjoner skal betale arbeidsgiveravgift økes fra 550 000 kroner i 2016 til 600 000 kroner for organisasjonenes totale lønnsutgifter, og fra 55 000 kroner i 2016 til 60 000 kroner for lønnsutbetalinger per ansatt. Se Innst. 4 L (2016-2017) punkt 17.1.  Avskrivning – avvikling av startavskrivninger Det er vedtatt å oppheve […]

Skatteetaten innfører tvangsmulkt ved fo

Skatteetaten innfører tvangsmulkt ved for sen levering

Fra 1. januar 2017 kan Skatteetaten ilegge tvangsmulkt dersom pliktige opplysninger ikke leveres i tide. De økonomiske konsekvensene vil for de fleste oppleves som harde. Tvangsmulkt erstatter de gamle reglene om forsinkelsesgebyr, og det nye systemet rammer likt uansett om virksomheten driver stort eller lite. I praksis er det nye systemet et system hvor det […]