Regnskapsloven forenkles fra 2018 på enkelte områder. Endringen som omfatter flest regnskapspliktige handler om å unnta små foretak fra plikten til å utarbeide årsberetning.

Små foretak som tar unntaket i bruk og dermed lar være å utarbeide årsberetning, må i  note til regnskapet gi opplysninger om eventuell usikkerhet om fortsatt drift. Som små foretak regnes regnskapspliktige som på balansedagen ikke overskrider grensene for to av følgende tre vilkår;

1) salgsinntekt på 70 millioner kroner,

2) balansesum på 35 millioner kroner og

3) gjennomsnittlig antall ansatte på 50 årsverk.

Det er også vedtatt forenklinger i selskapslovgivningen knyttet til åpnings- og mellombalanser ved stiftelse, fusjon, fisjon og omdanning.

Det forventes at disse forenklingene får virkning fra 1. januar 2018. Unntaket fra kravet om årsberetning vil i så fall gjelde for årsregnskapet for 2017.

For regnskapspliktige enkeltpersonforetak som defineres som små foretak, innføres mulighet til å utarbeide årsregnskap som bygger på skattemessig næringsoppgave. Den samme muligheten får ansvarlige selskaper med kun personlige deltakere, etter nærmere vilkår. Når dette trer i kraft er foreløpig usikkert.