Skip to main content

Små foretak unntas fra plikten til å uta

Små foretak unntas fra plikten til å utarbeide årsberetning

Regnskapsloven forenkles fra 2018 på enkelte områder. Endringen som omfatter flest regnskapspliktige handler om å unnta små foretak fra plikten til å utarbeide årsberetning. Små foretak som tar unntaket i bruk og dermed lar være å utarbeide årsberetning, må i  note til regnskapet gi opplysninger om eventuell usikkerhet om fortsatt drift. Som små foretak regnes […]

Skatt 2017

Skatt 2017

Arbeidsgiveravgift for frivillige organisasjoner Grensen for når frivillige organisasjoner skal betale arbeidsgiveravgift økes fra 550 000 kroner i 2016 til 600 000 kroner for organisasjonenes totale lønnsutgifter, og fra 55 000 kroner i 2016 til 60 000 kroner for lønnsutbetalinger per ansatt. Se Innst. 4 L (2016-2017) punkt 17.1.  Avskrivning – avvikling av startavskrivninger Det er vedtatt å oppheve […]

Skatteetaten innfører tvangsmulkt ved fo

Skatteetaten innfører tvangsmulkt ved for sen levering

Fra 1. januar 2017 kan Skatteetaten ilegge tvangsmulkt dersom pliktige opplysninger ikke leveres i tide. De økonomiske konsekvensene vil for de fleste oppleves som harde. Tvangsmulkt erstatter de gamle reglene om forsinkelsesgebyr, og det nye systemet rammer likt uansett om virksomheten driver stort eller lite. I praksis er det nye systemet et system hvor det […]