Fra 2019 innføres det en kildeskatteordning for personer som er bosatt i utlandet, men som arbeider i Norge.

Ordningen går ut på at brutto arbeidsinntekter skattlegges med en flat sats. Skatten blir endelig fastsatt og betalt ved arbeidsgiverens trekk og rapportering i a-ordningen.

Skattyteren får ikke fradrag i inntektsgrunnlaget eller i fastsatt skatt. Arbeidsgivers dekning av pendlerkostnader skal ikke inngå i inntektsgrunnlaget i den grad ytelsene er skattefrie etter skatteloven § 5-15, og tilhørende forskrift.

Skattyter skal ikke levere skattemelding for arbeidsinntekter som inngår i ordningen, og skattyter får ikke noe skatteoppgjør.

Dersom det er trukket for mye kildeskatt, kan det søkes om refusjon. Dette kan oppstå hvis skattyter i ettertid kommer med dokumentasjon på trygdefritak.

Satsen

For 2019 er det foreslått en sats på 25 prosent, som inkluderer trygdeavgiften på 8,2 prosent. Dersom skattyteren er fritatt fra medlemskap i folketrygden, helt eller delvis, skal trygdeavgiften trekkes fra.

Kan kombineres

Kildeskatt på lønn kan kombineres med kildeskatt på pensjon, kildeskatt på utbytte, og skatt etter artistskatteloven. Ordningen kan ikke kombineres med andre skattepliktige inntekter i Norge, som næringsinntekt og inntekt ved utleie av fast eiendom i Norge.

Dersom skattyteren har formue som er skattepliktig i Norge, og formuen ikke gir skattepliktige inntekter, kan dette kombineres med kildeskatt på lønn. Et eksempel er at skattyteren har en fritidseiendom i Norge som ikke leies ut.

Har skattyteren brutto årlige lønnsinntekter i Norge over denne grensen, blir det skattlegging etter alminnelige regler for hele lønnsinntekten.

Frivillig ordning

Alle som fyller vilkårene blir automatisk tatt inn i kildeskatteordningen.
Ordningen er frivillig, og hvis skattyter ønsker ordinær beskatning i stedet, må det gis
beskjed om dette i Søknad om skattekort for utenlandske borgere
(RF-1209) eller på skatteetaten.no/endre.

Skattyter må ut av ordningen hvis vilkårene ikke lenger er oppfylt

Trer skattyter ut av ordningen, skal all inntekt for hele året skattlegges etter alminnelige regler. Dersom skattyteren trer ut av kildeskatteordningen i løpet av inntektsåret, vil kildeskatt som alt er trukket omgjøres til ordinært forskuddstrekk. Skattyteren må
da levere skattemelding etter alminnelige regler, og vanlig avregning og skatteoppgjør vil bli produsert.

Det er ikke mulig å komme inn i kildeskatteordningen igjen dette året, når man har startet året eller gått over til ordinært forskuddstrekk. Ved årsskiftet er det ny vurdering.

Ikke bosatt i Norge

De nye reglene gjelder for skattytere som ikke er bosatt i Norge. Flytter skattyter til Norge,
er det likevel mulig å være i kildeskatteordningen det første året en bor her.

Skattyteren kan imidlertid ikke være med i kildeskatteordningen i bosettelsesåret dersom en har kapitalinntekter som overstiger en beløpsgrense. Grensen blir fastsatt i forskrift.