Skip to main content

Beskattning av firmabilen i et AS

Beskattning av firmabilen i et AS

Regler Firmabil beskattes etter skjematiske regler ut fra nybilprisen. Hvor mye du bruker firmabilen har ingen betydning. Bruker du den i det hele tatt er du fullt ut skattepliktig. Eneste unntaket er hvis kjøretøyet er helt uegnet å bruke privat. Det er bilens nypris inkludert alt utstyr som avgjør hvor mye firmabilen koster deg. Beskatningen […]

Virksomheter med fem eller flere ansatte...

Virksomheter med fem eller flere ansatte må utarbeide varslingsrutiner

Som vår bransjeorganisasjon Regnskap Norge opplyser i et innlegg, fra 1. juli har arbeidstaker rett til å varsle om kritikkverdige forhold i arbeidsgivers virksomhet. I tillegg har innleid arbeidstaker slik rett i virksomheten til innleier. Arbeidstakers fremgangsmåte ved varslingen skal være forsvarlig. Arbeidstaker har uansett rett til å varsle i samsvar med varslingsplikt eller virksomhetens rutiner for varsling. […]

Om Contus

Om Contus

Contus-gruppen ble etablert i Baltikum  i 2009 av Consis, som på den tiden var en av de største regnskapskjedene her i Norge. Consis-kjeden ble etablert i Tynset med et enkelt konsept: å gi kundene kvalitetstjenester ved hjelp av gode digitale verktøy. Dette var nyskapende i 2009 fordi mange i bransjen fortsatt jobbet mest på papir. […]

Trinnskatt 2017

Trinnskatt 2017

Trinnskatt 2017 Trinnskatten har stigende skattesatser fordelt på fire trinn der de to nederste trinnene får virkning for lavere inntektsnivåer enn toppskatten har gjort. Det første trinnet gjelder inntekt i det laveste inntektsintervallet, og de andre trinnene inntekt utover dette. Innslagspunktene i trinn 3 og 4 for 2016 tilsvarer innslagspunktene i toppskatt for 2015, lønnsjustert […]

Hvordan registrere enkeltpersonforetak

Hvordan registrere enkeltpersonforetak

For å registrere et enkeltpersonforetak må man fylle ut skjemaet som heter Samordnet registermelding. Skjemaet leveres enklest via Altinn, men det går å sende en papirversjon. Følgende opplysninger må oppgis ved registrering: Foretaksnavn Innehaver Hva slags næringsvirksomhet som skal drives Forretningskommune og adresse Daglig leder dersom foretaket har dette Foretaksnavn for enkeltpersonforetak skal inneholde innehaverens etternavn. […]

Er foretaksnavnet mitt, domene og vareme...

Er foretaksnavnet mitt, domene og varemerke ledig?

Patentstyret, Norid og Brønnøysundregistrene har gått sammen om å lage tjenesten Navnesøk. Der finner man ut om noen har tatt i bruk både foretaksnavnet man vurderer, og om samme navn er tilgjengelig som domenenavn. I samme søket fremgår det også om noen har varemerkebeskyttet navnet. I sin pressemelding skriver Brønnøysundregistrene at rekkefølgen du registrerer navn […]

Skatt 2017

Skatt 2017

Arbeidsgiveravgift for frivillige organisasjoner Grensen for når frivillige organisasjoner skal betale arbeidsgiveravgift økes fra 550 000 kroner i 2016 til 600 000 kroner for organisasjonenes totale lønnsutgifter, og fra 55 000 kroner i 2016 til 60 000 kroner for lønnsutbetalinger per ansatt. Se Innst. 4 L (2016-2017) punkt 17.1.  Avskrivning – avvikling av startavskrivninger Det er vedtatt å oppheve […]

Skatteetaten innfører tvangsmulkt ved fo

Skatteetaten innfører tvangsmulkt ved for sen levering

Fra 1. januar 2017 kan Skatteetaten ilegge tvangsmulkt dersom pliktige opplysninger ikke leveres i tide. De økonomiske konsekvensene vil for de fleste oppleves som harde. Tvangsmulkt erstatter de gamle reglene om forsinkelsesgebyr, og det nye systemet rammer likt uansett om virksomheten driver stort eller lite. I praksis er det nye systemet et system hvor det […]